Pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich 2 - żenada

                           

                                

 

                        BIURO                                                                                          Warszawa, 16 03 2012

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

RPO-670184-IY/ll/MK

00-090 Warszawa              TEL. cent, 22 551 77 00                                                                     Pan Michał Fabisiak

Al. Solidarności 77                      Fax 22 827 64 53                                                                              ul. ………………………

                                 ………… Warszawa

Zespół Prawa Cywilnego

Szanowny Panie!

Z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w odpowiedzi na Pana pismo z 6 marca 2012 r., na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r., Nr 14, póz. 147 ze zm.) uprzejmie informuję, że wymiar sprawiedliwości w RP sprawują niezależne sądy, które zgodnie z art. 173 i następnymi Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej są władzą odrębną i niezależną, a sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji i ustawom. Niezawisły sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału (art. 233 § l Kodeksu postępowania cywilnego, Dz. U. z 1964 r., Nr 43, póz. 296 ze zm.), a następnie po zamknięciu rozprawy wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy (art. 316 § l KPC).

Dla możliwości korygowania orzeczeń sądu został stworzony tok instancyjny, na mocy którego od niekorzystnych dla siebie orzeczeń można się odwołać (art. 176 Konstytucji RP). Jako że ingerencji w niezawisłość orzeczniczą sądów zakazuje Rzecznikowi tak Konstytucja, jak i ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Rzecznik nie komentuje prawomocnych orzeczeń sądowych, a nieprawomocne - jedynie w formie ewentualnie składanych środków odwoławczych.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że Rzecznik na ogół nie interweniuje w przypadku poddanych kognicji sądów sporów cywilnych pomiędzy osobami fizycznymi, albowiem co do zasady obie strony dysponują w nich analogicznymi możliwościami przedstawiania swoich racji i obrony swoich interesów, mają do dyspozycji odpowiednie instrumenty procesowe, a zwłaszcza mogą składać stosowne wnioski i gdy zajdzie taka potrzeba,                  

korzystać ze środków zaskarżenia. W dodatku w opisanej sprawie chodzi o postępowanie dotyczące stosunków między rodzicami i dziećmi, czyli dotyczące bardzo wrażliwych kwestii, gdzie do głosu dochodzą niejednokrotnie duże emocje. Rzecznik nie posiada takich jak sądy możliwości badania wszystkich okoliczności sprawy. W konsekwencji Rzecznik Praw Obywatelskich musi działać w takich sprawach ze szczególnym wyczuciem, a zwłaszcza niezwykle ostrożnie odnosić się do zarzutów stawianych przez strony.

Postępowanie sądowe jest postępowaniem kontradyktoryjnym, co oznacza, że inicjatywa dowodowa została oddana w ręce stron postępowania. Jeśli uważa Pan, że opinia RODK powinna zostać sporządzona wcześniej, mógł Pan wystąpić ze stosownym wnioskiem dowodowym. Jeśli natomiast nie zgadza się Pan z wydaną opinią, może Pan wystosować wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii innego RODK czy innej instytucji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że może Pan rozważyć zaangażowanie w opisywanej sprawie fachowego pełnomocnika, radcy prawnego lub adwokata. Możliwość taka istnieje również w przypadku braku środków finansowych - osoba fizyczna może bowiem się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny

O innych możliwych środkach działania był Pan informowany pismem Rzecznika z 21 kwietnia 2011 r. Informacje te pozostały aktualne.

Z poważaniem