Pismo od Rzecznika Praw dziecka

ZSR'410/190/2011 m
Pan
Michał Fabisiak
fabi@fabi.pl
 

Szanowny Panie.
Informuję, że w związku ze zgłoszona skargą, Rzecznik Praw Dziecka zapoznał się
z aktami sprawy VI C 541/10, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
Z treści akt wynika, że Pana kontakty z małoletnim Markiem Fabisiakiem zostały
uregulowane postanowieniem Sądu z dnia 10 grudnia 2010 roku.
W przypadku gdyby kontakty nie były realizowane zgodnie z w/w orzeczeniem, to
może się Pan zwrócić do właściwego Sądu Rejonowego z wnioskiem o wyegzekwowanie
postanowienia w przedmiocie ustalonego sposobu kontaktów na podstawie art. 1050 ustawy
z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296
z późn. zm.):
.,§ 1. Jeżeli dłużnik ma wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie
może, a której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli, sąd. w którego okręgu czynność ma
być wykonana, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron wyznaczy dłużnikowi termin do
wykonania i zagrozi mu grzywną na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie czynności nie
wykonał.
§ 2. Jeżeli wykonanie czynności wymaga wydatków pieniężnych lub dostarczenia
materiałów, a obowiązek dostarczenia ich ciąży na wierzycielu, sąd pi~zystąpi do egzekucji
w myśl paragrafu poprzedzającego dopiero po wykazaniu przez wierzyciela, że dokona/
czynności, od których zależ)' obowiązek dłużnika, chyba że tytuł egzekucyjny zawiera w tym
względzie inne zarządzenie.
§ 3. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do wykonania
czynności, sąd na wniosek wierzyciela nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie wyznaczy
nowy termin do wykonania czynności, z zagrożeniem surowszą grzywną. "

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 sierpnia 2008 roku, sygn. III CZP 75/08 wskazał
także inną drogę prawną do egzekwowania takich postanowień: taką samą jak obowiązująca
w sprawach o odebranie dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, uregulowaną w art.
5981 - 59S13 Kodeksu postępowania cywilnego.
Oznacza to m. in., że sąd orzeka w tych sprawach po przeprowadzeniu rozprawy, że
0 takiej sprawie i terminach rozpraw informowany jest prokurator, że sąd może zlecić
kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie dziecka, że na żądanie kuratora policja będzie
obowiązana udzielić mu pomocy w czynnościach z tym związanych, że np. w razie ukrycia
dziecka kurator zawiadomi prokuratora.
Przepisy te zobowiązują też kuratora do zachowania szczególnej ostrożności
1 uczynienia wszystkiego, żeby dobro dziecka nie zostało naruszone, a zwłaszcza by dziecko
nie doznało krzywdy fizycznej ani moralnej. Kurator może też w razie potrzeby zażądać
pomocy opieki społecznej, albo innej powołanej do tego instytucji.
Przedstawiając powyższe informuję, że jeżeli matka będzie utrudniać Panu kontakt
z małoletnim w zakresie przyznanym przez Sąd, to należy zwrócić się ponownie do Sądu
Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o wyegzekwowanie kontaktów z dzieckiem
na podstawie art. 598' - 59815 Kodeksu postępowania cywilnego.
Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się być pomocne.
z poważaniem

Dyrekor zespołu spraw Rodzinnych i nieletnich

Katarzyna Czaj - Trzcińska