Pismo od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Pan Michał Fabisiak

 

Szanowny Panie,

 

potwierdzamy wpływ Pana e-maila z dnia 30 sierpnia 2011 roku nadesłanego na prezydencką skrzynkę poczty elektronicznej, przy którym załącza Pana swój wniosek z dnia 29 sierpnia br. skierowany do Krajowej Rady Sądownictwa.

Uprzejmie informujemy, że z uwagą zapoznaliśmy się z opisanym przez Pana problemem. Zapewniamy, że Pan Prezydent przywiązuje dużą wagę do tego, w jaki sposób są rozwiązywane problemy obywateli, jak funkcjonuje prawo oraz organy i instytucje publiczne. Niemniej trzeba pamiętać, że kompetencje i zakres działania Prezydenta RP są ściśle określone przepisami Konstytucji i ustaw. Natomiast organy i instytucje państwowe działają w ramach obowiązujących przepisów, które m.in. ściśle określają zakres ich kompetencji.

Jak Panu wiadomo, decyzje w sprawie uregulowania kwestii związanych z władzą rodzicielską nad małoletnimi dziećmi a także w sprawie ustalenia sposobu kontaktów 
z dziećmi podejmuje sąd. Przy rozpatrywaniu tego rodzaju spraw sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka.

Obowiązujące przepisy nie uprawniają Prezydenta RP do kontroli działalności orzeczniczej sędziów bądź oceny prawnej orzeczeń sądowych.

Strony niezadowolone z wydanych orzeczeń mogą ubiegać się o ich kontrolę wyłącznie w drodze prawnych środków odwoławczych wniesionych w terminie i w sposób określony przepisami prawa, w tym przypadku w Kodeksie postępowania cywilnego.

Natomiast skargi i zarzuty dotyczące funkcjonowania sądu należy kierować bezpośrednio do prezesa sądu, jako organu sprawującego bieżący nadzór administracyjny nad jego działalnością.

Zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów powszechnych sprawuje Minister Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa).

Jednocześnie jak Panu wiadomo, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001, nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą obrazę przepisów prawnych i uchybienia godności urzędu, sędzia odpowiada dyscyplinarnie. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów powołane są sądy dyscyplinarne. Prezydent RP nie posiada uprawnień w tym zakresie.

Zastrzeżenia odnośnie pracy sędziów można kierować bezpośrednio do Prezesa Sądu przed którym toczy się lub toczyło się postępowanie, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Dyscyplinarnego ww. sądu lub przy Krajowej Radzie Sądownictwa (ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa) – organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Pragniemy także poinformować, że na straży praw najmłodszych, które są określone w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa stoi Rzecznik Praw Dziecka (ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa, strona internetowa: www.brpd.gov.pl). Rzecznik podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.

Wyrażamy nadzieję, że udzielone wyjaśnienia - choć nie spełniają Pana oczekiwań - przyjęte zostaną  ze zrozumieniem.

Z uwagi na duży napływ korespondencji udzielenie odpowiedzi bezpośrednio po wpłynięciu Pana listu niestety nie było możliwe. Za powstałą zwłokę serdecznie przepraszamy.

 

Z poważaniem

 

Magdalena Kycia – starszy specjalista

Biuro Listów i Opinii Obywatelskich

Kancelarii Prezydenta RP